Thông báo việc hủy đăng ký giao dịch của cổ phiếu SCG