Văn bản pháp lý

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
06/07/2022 Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022
25/10/2021 Quy chế công bố thông tin năm 2021
17/08/2021 Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung nội dung Vốn điều lệ Công ty
15/04/2021 Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua
15/04/2021 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
15/04/2021 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
15/04/2021 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
16/10/2020 Điều lệ