Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.