Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công Ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu