Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022