Báo cáo kết quả nhận chuyển nhượng quyền mua và Thông báo việc đăng ký mua quyền mua cổ phiếu SCG của Chủ tịch Hội đồng quản trị