Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần CTCP Sunshine – Design.