Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về việc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG và công bố Bản thông tin tóm tắt về Công ty CPXD SCG