Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa đăng ký mua hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.