Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi Kế toán trưởng Công ty