Báo cáo tài chính

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
01/08/2022 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022
01/08/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022
01/08/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022
27/07/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
27/07/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
27/07/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
29/04/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
29/04/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022
29/04/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022
04/03/2022 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán
04/03/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021
04/03/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán
04/03/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
27/01/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021
27/01/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021
27/01/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021
27/01/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng quý 4 năm 2021
12/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021
12/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng quý 3 năm 2021
12/10/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021