Báo cáo tài chính

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
12/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý III năm 2021
12/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng quý III năm 2021
12/10/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2021
12/10/2021 Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2021
05/08/2021 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
05/08/2021 Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
19/07/2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
19/07/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 2 năm 2021
19/04/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý I năm 2021
19/04/2021 Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
20/01/2021 Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
20/10/2020 Báo cáo tài chính quý III năm 2020
17/10/2020 Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020 đươc kiểm toán