Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Công ty KSFinance