Thông báo thay đổi người phụ trách quản trị công ty