Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin