Hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu SCG trong chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021