Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud (bên có liên quan)