Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Song Hải làm Phó Tổng giám đốc