Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (Bản làm rõ nội dung về số tiền thu được từ chào bán)