Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Sunshine Landscape