Công ty Cổ phần Xây dựng SCG công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Trường, miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam