Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty KSG và Công ty S-Decoro