Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại SHB và sử dụng SHB để mở các loại bảo lãnh, L/C thanh toán