Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam