Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022