Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với CTCP Sunshine Homes – Bên có liên quan.