Công bố thông tin về việc đăng ký mua, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của người nội bộ