Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với ông Huỳnh Tấn Quốc và chức danh Giám đốc tài chính đối với bà Tống Thị Thu Huyền