Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua