Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 15/04/2021.