Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu