Quyết định số 515/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu SCG