Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT và triển khai thay đổi tên Công ty