Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng 90% cổ phần tại CTCP S-Decoro