Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Tịnh giữ chức vụ PTGĐ