Nghị quyết HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Vpbank