Đại hội đồng cổ đông

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
25/06/2022 Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
23/06/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cập nhật, sửa đổi
23/06/2022 Sơ yếu lý lịch ứng viên vị trí thành viên HĐQT
14/06/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung
03/06/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
02/04/2022 Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 tại mục ĐHĐCĐ [Xem tại đây]
01/04/2022 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15/04/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021.
05/04/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021.
24/03/2021 Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu có liên quan.