Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Sửa đổi một số nội dung và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.