Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
03/08/2021 Báo cáo kết quả nhận chuyển nhượng quyền mua và Thông báo việc đăng ký mua quyền mua cổ phiếu SCG của Chủ tịch Hội đồng quản trị
28/07/2021 Công bố thông tin về việc đăng ký mua, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của người nội bộ
26/07/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại SHB và sử dụng SHB để mở các loại bảo lãnh, L/C thanh toán
21/07/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng với bên có liên quan và Hợp đồng có giá trị từ 10% tổng tài sản
09/07/2021 Hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu SCG trong chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021
06/07/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
28/06/2021 Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công Ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu
28/06/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Công ty KSFinance
22/06/2021 Bản cáo bạch năm 2021
22/06/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
22/06/2021 Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu
15/06/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape
08/06/2021 Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Deloitte Việt Nam
04/06/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty KSG và Công ty S-Decoro
20/05/2021 Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
06/05/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Sửa đổi một số nội dung và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
28/04/2021 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4
26/04/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
15/04/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 15/04/2021.
15/04/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021.