Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán, việc thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung