Công bố thông tin việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Thanh Tinh và ông Lưu Trần Phước Đức