Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Deloitte Việt Nam