Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, triển khai phương án chào bán, chi tiết phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng