Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.