Công ty Cổ phần Xây dựng SCG thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa