Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi người đại diện theo pháp luật; miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc