Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với CTCP Tập đoàn KSFinance