Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam