Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Deloitte Việt Nam 8/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty KSG và Công ty S-Decoro 4/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát 20/05/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Sửa đổi một số nội dung và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 6/05/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 26/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm 2021 so với Quý I năm 2020. 19/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần Xây dựng SCG công bố thông tin về các quy chế được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 15/04/2021 Tải xuống Tải xuống Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 15/04/2021. 15/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021. 15/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần Xây dựng SCG công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Trường, miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam 6/04/2021 Tải xuống