Công bố thông tin

Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi và mẫu dấu mới 06/07/2022 Tải xuống
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 06/07/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT và triển khai thay đổi tên Công ty 04/07/2022 Tải xuống
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT 25/06/2022 Tải xuống
Công bố thông tin về việc nhận Giấy CNDKDN thay đổi lần thứ 6 13/06/2022 Tải xuống
Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam 11/06/2022 Tải xuống
Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi người đại diện theo pháp luật; miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 10/06/2022 Tải xuống
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng 01/06/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 11/05/2022 Tải xuống
Thông báo thay đổi người được ủy quyền CBTT 15/04/2022 Tải xuống