Công bố thông tin

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. 12/08/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa đăng ký mua hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. 11/08/2021 Tải xuống
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ 06/08/2021 Tải xuống
Báo cáo kết quả nhận chuyển nhượng quyền mua và Thông báo việc đăng ký mua quyền mua cổ phiếu SCG của Chủ tịch Hội đồng quản trị 03/08/2021 Tải xuống
Công bố thông tin về việc đăng ký mua, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của người nội bộ 28/07/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại SHB và sử dụng SHB để mở các loại bảo lãnh, L/C thanh toán 26/07/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng với bên có liên quan và Hợp đồng có giá trị từ 10% tổng tài sản 21/07/2021 Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu SCG trong chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 09/07/2021 Tải xuống
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT 06/07/2021 Tải xuống
Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công Ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu 28/06/2021 Tải xuống