Công bố thông tin

Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 26/04/2021 Tải xuống
Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua 15/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021. 15/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần Xây dựng SCG công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Trường, miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam 06/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần Xây dựng SCG trân trọng công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG vào ngày 12/04/2021 và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG. Chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM. 06/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021. 05/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần xây dựng SCG Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn đối với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Phát Lộc 31/03/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về việc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG và công bố Bản thông tin tóm tắt về Công ty CPXD SCG 19/03/2021 Tải xuống Tải xuống
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Xây dựng SCG 22/02/2021 Tải xuống
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Xây dựng SCG 22/02/2021 Tải xuống