Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 01/08/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 01/08/2022 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 01/08/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 27/07/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 27/07/2022 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 27/07/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 29/04/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022 29/04/2022 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 29/04/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán 04/03/2022 Tải xuống