Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 29/04/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022 29/04/2022 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 29/04/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán 04/03/2022 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021 04/03/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán 04/03/2022 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 04/03/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 27/01/2022 Tải xuống
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021 27/01/2022 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021 27/01/2022 Tải xuống