Báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán năm 2020 31/01/2021 Tải xuống
Công ty cổ phần xây dựng scg công bố thông tin báo cáo quý iv năm 2020 20/01/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin báo cáo quý III năm 2020 20/10/2020 Tải xuống
BCTC 6 tháng 2020 đã kiểm toán 17/10/2020 Tải xuống