Báo cáo tài chính

Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý III năm 2021 12/10/2021 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng quý III năm 2021 12/10/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2021 12/10/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2021 12/10/2021 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 05/08/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 05/08/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 19/07/2021 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 2 năm 2021 19/07/2021 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý I năm 2021 19/04/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 19/04/2021 Tải xuống