Báo cáo tài chính

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 05/08/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 05/08/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 19/07/2021 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 2 năm 2021 19/07/2021 Tải xuống
Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý I năm 2021 19/04/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 19/04/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 20/01/2021 Tải xuống
Báo cáo tài chính quý III năm 2020 20/10/2020 Tải xuống
Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020 đươc kiểm toán 17/10/2020 Tải xuống